ΔΠΜΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

Μάθημα 1ο - Κορμού (Ώρες: 20, ΠΜ: 5)

Κανονιστικό Πλαίσιο & Τυποποίηση

 

Κανονιστικό πλαίσιο για την ενεργειακή αναβάθμιση στα κτήρια

• Ευρωπαϊκό και Εθνικό πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση και την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων (οδηγία 2012/27/ΕΕ, οδηγία 2010/31/ΕΕ και αντίστοιχο εθνικό πλαίσιο)

• Απαιτήσεις Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (εξέλιξη θεσμικού πλαισίου, ΝΖΕΒ-Near Zero Energy Buildings)

• Βασικές αρχές συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης (ISO 50001)

• Βασικές απαιτήσεις ενεργειακού ελέγχου (ΕΝ 16247, σχετικό εθνικό πλαίσιο)

• Αδειοδοτήσεις μελετών και έργων αναβάθμισης σε κτήρια (αδειοδοτήσεις γεωθερμίας, φωτοβολταικών σε κτήρια, συστημάτων συμπαραγωγής, κ.α.)


Κανονιστικό πλαίσιο για τη δομική αναβάθμιση στα κτήρια

• Κανονισμός Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

• Ευρωπαϊκός Κανονισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού Κατασκευών (Eurocode 8) Αποτίμηση & Ενίσχυση Κτηρίων (part III)

• Τεχνολογίες και Συστήματα για την προστασία, επισκευή και ενίσχυση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (EN 1504)

Sneaker Release Dates 2019

Μάθημα 2ο - Κορμού (Ώρες: 20, ΠΜ: 5)

Ενεργειακή απόδοση κτηρίων & Τεχνολογίες ενεργειακής αναβάθμισης για κτήρια

 

Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

• Μετεωρολογικά δεδομένα για θερμοκρασίες αέρα, υγρασίες αέρα, ηλιακή ακτινοβολία, ανεμόπτωση, θερμοκρασίες νερών και χαρακτηριστικά εδάφους

• Ηλιακή γεωμετρία

• Ακτινοβολία και εκπομπή σωμάτων και υλικών

• Μετάδοση θερμότητας στο μεταβατικό φαινόμενο

• Ψυχρομετρία και κλιματισμός

• Παραγωγή και μεταφορά ενέργειας (πρωτογενής ενέργεια, τελική,….)

 

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ

• Ενεργειακό ισοζύγιο κτηρίου / κέρδη - απώλειες

• Παθητικά και υβριδικά ηλιακά συστήματα

• Τεχνικές παθητικού δροσισμού (αερισμός, ηλιοπροστασία κλπ)

• Φυσικός φωτισμός κτηρίων

• Θερμική και οπτική άνεση

• Ενεργειακή απόδοση Η/Μ εγκαταστάσεων

• ΒΜS στα κτήρια

• Ενεργειακή προσομοίωση κτηρίου και HVAC συστημάτων

 

Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ

• Τεχνικές στα κτήρια (κέλυφος)

• Τεχνικές στις Η/Μ εγκαταστάσεις

• Ενεργειακή διαχείριση

• Μεθοδολογία μεταγωγής από κτήρια/ΚΕΝΑΚ σε κτήρια ΚΜΣΚΕ (ΝΖΕΒ)

 

Δ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ λ ΔΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ στο ΚΑΠΕ

 

Sneakers

Μάθημα 3ο - Κορμού (Ώρες: 20, ΠΜ: 5)

Οικονομοτεχνική ανάλυση αναβάθμισης κτηρίων

 

• Βασικοί ορισμοί

• Διαχρονική αξία του χρήματος

• Υπολογισμός μελλοντικής και παρούσας αξίας ενός ποσού

• Υπολογισμός μελλοντικής και παρούσας αξίας περιοδικών χρηματορροών

• Συντελεστές ανάκτησης και συσσώρευσης κεφαλαίου

• Ο πίνακας ταμειακών ροών

• Τα μεγέθη του πίνακα των ταμειακών ροών

• Δείκτες Αποδοτικότητας Ι - Κριτήρια αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων

• Δείκτες Αποδοτικότητας ΙΙ - Άλλα κριτήρια αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων

• Άλλες παράμετροι αξιολόγησης των επενδύσεων

 

Βασικές απαιτήσεις μελετών αναβάθμισης Κτηρίων για την αξιολόγηση οικονομικής απόδοσης της επένδυσης

 

• Τιμολόγια Ενέργειας

• Τιμολόγια Ηλεκτρισμού

• Τιμολόγια Φυσικού Αερίου

• Οικονομοτεχνικές απαιτήσεις για την αξιολόγηση απόδοσης σχεδίων ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων

Air Max

Μάθημα 5ο - Κορμού (Ώρες: 20, ΠΜ: 5)

Περιβαλλοντική επίδοση κτηρίων

 

• Βίβλοι και Κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Οικολογικά Κτήρια

• Προσέγγιση του κτηρίου ως τμήμα του οικοσυστήματος

• Περιβαλλοντικές επιπτώσεις κτηριακού τομέα

• Βιώσιμα κτήρια

• Διαχείριση απορριμμάτων και ανακύκλωση στα κτήρια

• Εργαλεία περιβαλλοντικής διαχείρισης

• Ανάλυση κύκλου ζωής κτηρίου

• Εργαλεία περιβαλλοντικής αξιολόγησης κτηρίων

• Πρότυπα πιστοποίησης Οικολογικό σήμα

 

Παρουσίαση εργαλείων περιβαλλοντικής αξιολόγησης κτιρίων  BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)

 

• LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

• BEES (Building for Environmental and Economic Sustainability)

 

Jordan AAA Shoes

Μάθημα 6ο - Κορμού (Ώρες: 20, ΠΜ: 5)

Ερευνητική μεθοδολογία

 

• Εισαγωγή στην ερευνητική μεθοδολογία (ορισμός προβλήματος, διατύπωση υποθέσεων, σχεδιασμός έρευνας, κλπ), είδη δεδομένων, κλίμακες μέτρησης, πίνακες & διαγράμματα.

• Εισαγωγή και εφαρμογές στο πρόγραμμα SPSS, κλπ.

• Σύνταξη ερευνητική πρότασης και συγγραφή της έκθεσης των αποτελεσμάτων.

• Παρουσίαση πραγματικών περιπτώσεων (case studies).

• Εγκυρότητα και Αξιοπιστία ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών έρευνας

CAMPO

Επικοινωνία

email: buildupgrade@master.aspete.gr

Τηλ.:210-2896834
Κιν.: 6944-808251

ΑΣΠΑΙΤΕ
Σταθμός ΗΣΑΠ "Ειρήνη"
Ηράκλειο Αττικής 141 21

Βρίσκεστε εδώ: Αρχή Μαθήματα